Subscription Modal Banner
Weekly newsletter subscription
Get MoneyHero’s top tips and deals, plus an exclusive free guide to investing, sent straight to your inbox.

I agree to the terms and conditions and agree to receive relevant marketing content according to the privacy policy.

Success Tick Icon
Congratulations on successfully joining MoneyHero Newsletter

應否讓你的孩子申請信用卡?

MoneyHero

MoneyHero

最後更新於 06 October, 2014

HK_TeenCard

作為家長,一定十分愛錫自己既仔女。每日忙碌工作都係為左俾一個好既將來俾下一代。不過,要為仔女提供一個好既財政基礎,你要做既唔止係為佢地儲定錢咁簡單,仲要培養佢地既良好理財習慣。如果你既仔女有日黎問你可唔可以申請張信用卡俾佢地,你又應該點答呢?其實,幫仔女申請信用卡係咪一件好事呢?

信用卡係香港有愈來愈普遍既趨勢,根據香港金管局既數字,香港人申請信用卡既次數、信用卡既交易同用信用卡既消費愈來愈多。其實,隨住網上消費既普及,我地可以預期下一代對信用卡既需求會愈來愈大。所以,從小培養下一代正確且負責任既信用卡消費觀念係必須既。

如果你仔細留意,你就會發現係香港,青少年要申請信用卡係十分容易既。只要佢地滿左16歲你就可以出張附屬卡俾佢地。而當佢地滿左18歲就可以自己申請自己既信用卡。

讓子女申請信用卡的好處

如果你俾自己既仔女申請信用卡,你既子女就可以享有同你同等既信用卡優惠同佢帶來既方便,例如佢唔駛帶咁多錢出街,可以自己去交學費同其他雜費,同埋可以試下俾佢地自己管理自己既財政。最後,信用卡既月結單都可以俾佢地知道自己係每個月洗左幾多錢,令佢地可以培養一個良好既理財概念。

讓子女申請信用卡的壞處

信用卡對於幫孩子學習理財黎講無疑係一面雙面刃。為孩子申請信用卡後,佢地係學識負責任理財前有可能會濫用信用卡,令你無端增加額外支出。之前曾有報導指有小孩利用父母的附屬卡於網上App Store 支付鉅額遊戲支出且不獲退還。

我的子女適合申請信用卡嗎?

係幫子女申請信用卡之前,你要確定你既子女已經清楚使用信用卡要負既理財責任。點先確定到佢地明白理財責任呢?當佢地問你可唔可以申請信用卡既時候,你可以問問佢點解想要信用卡,佢地知唔知信用卡既原理等等,以講解清楚佢地要負既責任。如果你決定左俾佢地申請信用卡,記得要為信用卡設置信用限額,以免佢地過度消費。