【稅單】幾時收到評稅通知書?收唔到點算好?

MoneyHero團隊

MoneyHero團隊

最後更新於 20 五月, 2024

每逢臨近年尾, 稅單(評稅通知書)會在10月起陸續寄出。在交稅之前,稅單上有哪些重要資訊需要留意呢?MoneyHero為大家詳解稅單上的重要資訊,以及萬一遺失或收唔到稅單時的處理方法。

快速跳至相關段落:稅單稅單樣本遺失稅單收唔到稅單反對或上訴評稅常見問題


甚麼是稅單?

稅單即評稅通知書,是由稅務局向應課稅人士發出的文件,用於通知納稅人應繳稅款。評稅通知書會列明評稅準則,讓納稅人得悉該評稅是否按照所提交的報稅表資料計算。納稅人一般會在10月陸續收到稅單。如有「稅務易」帳戶,可以電子報稅並選擇收取電子稅單,方便又環保。


稅單樣本

稅單一共三頁,第一頁印有納稅人通訊地址、檔案號碼、稅務編號、收款帳號等重要資料,而且按評稅基準顯示繳稅資料,包括應繳稅款總額及第一和第二期應繳稅款,並以紅字顯示繳稅限期和分期繳付日期。同時列明提出反對評稅的期限及申請暫緩繳稅的最後日期。

稅單樣本

(圖片來源:稅務局)

評稅通知書的背面印有稅款計算表,以直算列出最後評稅及暫繳稅的評稅詳情,包括應繳稅款所用的稅率及評稅主任附註。

稅單樣本

(圖片來源:稅務局)

繳款單則與評稅通知書分頁編印,印有納稅人通訊地址、檔案號碼、應繳稅款、收款帳號等,並提供各種付款方式及指引。納稅人繳款時,只須撕下相應的繳款單即可。

稅單樣本

(圖片來源:稅務局)

回到頁首


唔見咗稅單點算?

如遺失稅單,沒有「稅務易」的納稅人可以致電1878022聯絡稅務局申請補發稅單;持有「稅務易」帳戶則可在「稅務狀況」內的「評稅」,查看本年度稅單。

如何查詢過往稅單?

如希望申請過往稅單,沒有「稅務易」的人士可親身前往或致電稅務局申請過往稅單紀錄;「稅務易」用戶可以在「稅務狀況」內檢視過往3年內由稅務局發出的稅單副本,如需要3年前發出的評稅,則要電郵聯絡「稅務易」支援中心申請過往稅單的副本。


一直收唔到稅單點算?

如一直未收到稅單、不知道自己要繳付多少稅怎麼辦?首先要確認自己今個課稅年度有否收到及填寫過報稅表,如沒有「稅務易」帳戶且沒有收到報稅表,應致電1878022向稅局查詢是否已發出報稅表;如已收到並填妥報稅表,亦可致電稅局查詢是否已發出稅單。

如有「稅務易」帳戶並已在網上完成報稅,可登入網站在「稅務狀況」內的「評稅」,查看有否已發出本年度的稅單。


如何反對或上訴評稅?

如果納稅人不滿評稅結果,可以書面形式(填妥IR831表格)、經「稅務易」或使用政府電子表格向稅務局提交反對通知書。

回到頁首


常見問題

收不到稅單的話怎麼辦?

沒有「稅務易」的話,可致電1878022稅務局查詢是否已發出稅單並申請補發稅單;持「稅務易」帳戶人士可登入網站在「稅務狀況」內「評稅」以查看本年度已發出之稅單。

如何更改稅單地址?

如通訊地址有更改,必須在一個月內通知稅務局。可選擇填寫IR1249表格、填寫報稅表、使用「香港政府一站通」或「稅務易」更改通訊地址,以確保及時收到稅單。

納稅人可以反對評稅通知書上的評稅結果嗎?

可以,納稅人須在評稅後一個月內,向稅務局以書面形式、經「稅務易」提交反對通知書或使用政府電子表格提交反對通知書。要留意的是,即使提出反對或上訴,納稅人仍須在指定日期內繳付稅款。

回到頁首


精選稅季貸款

WeLend私人貸款:高達HK$20,140獎賞

MH- PL infographic_WeLend私人貸款
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰1.88%
 • A.I. 全自動貸款,以A.I.大數據計出個人化報價
 • 貸款一經確認及審批後,即時以轉數快過數
 • 貸款HK$30萬或以下毋須入息證明及住址證明
 • 24小時人工智能解答疑難
💰MoneyHero獨家優惠
即日起至2024年7月31日,經本網成功申請WeLend私人貸款,無論成功與否都可獲Now E英超及西甲賽事1個月賽事通行證 x5(價值HK$1,340)、HK$1,000 Apple Gift Card或惠康現金券

此外,即日起至2024年7月2日,經本網成功申請及提取WeLend私人貸款達指定貸款額,還款期24個月或以上,可獲高達HK$18,800現金獎賞
提取貸款金額 MoneyHero獨家現金回贈 + WeLend迎新優惠
HK$800,001以上 HK$16,000
HK$600,001 至 HK$80萬 HK$18,800
HK$500,001 至 HK$60萬 HK$13,800
HK$400,001 至 HK$50萬 HK$10,800
HK$300,001 至 HK$40萬 HK$8,600
HK$200,001 至 HK$30萬 HK$7,600
HK$100,001 至 HK$20萬 HK$2,800

官網申請-Apply now華僑銀行私人貸款︰高達HK$19,900獎賞

華僑銀行私人貸款 
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰3.30%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算)
 • 貸款額高達HK$200萬
 • 還款期長達60個月
🎁迎新優惠
即日起至2024年6月30日,新客戶網上申請華僑銀行私人貸款及成功提取貸款可享高達HK$1萬現金回贈
貸款額 48個月或以上還款期 24個月或以上還款期 12個月或以上還款期
HK$150萬或以上 HK$1萬 HK$9,000 HK$9,000
HK$100萬 至 HK$1,499,999 HK$6,000 HK$5,000
HK$50萬 至 HK$999,999 HK$3,000 HK$2,000
HK$30萬 至 HK$499,999 HK$2,000 HK$1,000
HK$10萬 至 HK$299,999 HK$1,700 HK$700
此外,即日起至2024年6月30日,新客戶網上申請及成功提取貸款可獲贈HK$500 Apple Gift Card

💰MoneyHero獨家優惠
即日起至2024年7月2日,成功經MoneyHero申請華僑銀行私人貸款,並於7月2日或之前向銀行交齊所有文件,不論貸款額及是否獲批核,可享HK$800 Apple Gift Card或惠康現金券

此外,即日起至2024年7月2日,經MoneyHero成功申請及提取華僑銀行私人貸款,可獲高達iPhone 15 Pro 128GB(價值HK$8,599)、HK$8,600 Apple Gift Card或惠康現金券

貸款額 MoneyHero獨家優惠
HK$50萬或以上 iPhone 15 Pro 128GB(價值HK$8,599)、HK$8,600 Apple Gift Card或惠康現金券
HK$30萬 至 HK$499,999 HK$4,000 Apple Gift Card或惠康現金券
HK$10萬 至 HK$299,999 HK$2,000 Apple Gift Card或惠康現金券
官網申請-Apply now星展銀行定額私人貸款:總值高達HK$22,800獎賞

MH- PL infographic_星展銀行定額私人貸款-1
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰2.2%(以貸款HK$200萬及還款期24個月計算,已包括2%貸款開立費)
 • 貸款額高達HK$200萬
 • 可提取已償還貸款額
🎁迎新優惠
即日起至2024年6月30日,成功申請星展銀行定額私人貸款及批核指定貸款額,並於2024年7月22日或之前成功提取貸款,可獲高達HK$7,700超市現金券以及額外HK$300「一扣即享」金額
貸款額 DBS現金券 額外「一扣即享」金額
還款期36個月或以上
HK$100萬或以上 HK$11,700超市現金券 HK$300
HK$50萬 至 HK$999,999 HK$3,200超市現金券
HK$30萬 至 HK$499,999 HK$1,200超市現金券
HK$10萬 至 HK$299,999 HK$500超市現金券

貸款額 DBS現金券 額外「一扣即享」金額
還款期12至36個月
HK$100萬或以上 HK$3,200超市現金券 HK$300
HK$30萬 至 HK$499,999 HK$1,200超市現金券
HK$10萬 至 HK$299,999 HK$800超市現金券

💰MoneyHero獨家優惠

即日起至2024年6月30日,經本網成功申請星展銀行定額私人貸款達指定貸款額,並於2024年7月22日或之前成功提取貸款,全新客戶可獲獨家優惠高達HK$10,800超市現金券或Apple Gift Card,現有客戶亦可獲高達HK$8,000超市現金券或Apple Gift Card!
貸款額 MoneyHero獨家優惠(超市現金券/Apple Gift Card)
全新客戶 現有客戶
HK$150萬或以上 HK$10,800 HK$8,000
HK$100萬至HK$1,499,999 HK$7,000 HK$5,500
HK$50萬至HK$999,999 HK$5,500 HK$4,500
HK$30萬至HK$499,999 HK$3,500 HK$3,000
HK$10萬至HK$299,999 HK$1,500 HK$1,000
官網申請-Apply now渣打銀行私人貸款:總值高達HK$18,471獎賞

MH- PL infographic_渣打銀行私人貸款-1
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰1.85%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算)
 • 網上申請特快服務承諾:於任何辦公日中午前遞交網上申請,將有專人於當日跟進
 • 特設7天冷靜期,期內豁免提早償還貸款手續費

🎁迎新優惠

 • 即日起至2024年8月31日,於網上成功申請及提取渣打分期貸款可享高達HK$7,000現金回贈
  貸款金額 現金回贈
  還款期12至24個月
  HK$150萬或以上 HK$3,000
  HK$80萬 至 HK$1,499,999 HK$1,500
  HK$30萬 至 HK$799,999 HK$1,000
  HK$10萬 至 HK$299,999 HK$500

  貸款金額 現金回贈
  還款期36至60個月
  HK$150萬或以上 HK$7,000
  HK$60萬 至 HK$1,499,999 HK$3,000
  HK$40萬 至 HK$599,999 HK$2,000
  HK$20萬 至 HK$399,999 HK$1,500
  HK$10萬 至 HK$199,999 HK$500
 • 即日起至2024年8月31日,全新客戶(申請時沒有持有任何渣打信用卡或貸款)成功申請及於3個內提取渣打「分期貸款」,且貸款額達HK$5萬以上及還款期達36個月或以上,可享額外HK$1,000現金回贈

💰MoneyHero獨家優惠

 • 即日起至2024年7月2日下午6時,經MoneyHero成功申請渣打銀行私人貸款,並於2024年7月2日或之前向銀行交齊所有文件,不論貸款額及是否獲批核,可獲獨家優惠Now E英超及西甲賽事1個月賽事通行證四張(價值HK$1,072)、HK$800 Apple Gift Card、惠康現金券或Trip.com電子禮券
 • 即日至2024年7月2日下午6時,經本網成功申請及批核指定貸款額,並於3個月内提取貸款,可獲獨家優惠高達iPhone 15 Pro 256GB(價值HK$9,399)、HK$9,200 Trip.com電子禮券、HK$8,800 Apple Gift Card或惠康購物現金券!
  貸款金額 MoneyHero獨家優惠
  HK$80萬或以上 iPhone 15 Pro 256GB(價值HK$9,399)、HK$9,200 Trip.com電子禮券、HK$8,800 Apple Gift Card或惠康購物現金券
  HK$30萬 至 HK$799,999 Samsung Galaxy S24+ (12+256GB)(價值HK$7,598)、HK$7,200 Trip.com電子禮券、HK$7,000 Apple Gift Card或惠康購物現金券
  HK$20萬 至 HK$299,999 Marshall Woburn II(價值HK$4,999)、HK$3,500 Apple Gift Card或惠康購物現金券
官網申請-Apply nowCiti特快現金私人貸款:總值高達HK$18,339獎賞

Citi特快現金私人貸款 
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰1.78%(以貸款HK$350萬及還款期12個月計算)
 • 貸款額高達HK$350萬
 • 貸款即日批核,現金即日到手

🎁迎新優惠
即日起至2024年6月30日期間,成功申請Citi特快現金私人貸款達指定貸款額,並於2024年7月14日或之前提取貸款,可獲高達HK$8,000現金券
貸款額 還款期25個月或以上 還款期12至24個月
指定客戶* 其他客戶 指定客戶* 其他客戶
HK$150萬或以上 HK$8,000 HK$3,000 HK$2,500 HK$1,500
HK$80萬 至 HK$1,499,999 HK$4,000 HK$2,000 HK$1,500 HK$1,000
HK$40萬 至 HK$799,999 HK$2,000 HK$1,000 HK$800 HK$600
HK$10萬 至 HK$399,999 HK$700 HK$600 HK$400 HK$400
*花旗私人客戶/Citigold客戶/Citi ULTIMA卡之持有人

💰MoneyHero獨家優惠
 • 即日起至2024年7月2日下午6時,經本網成功申請Citi特快現金私人貸款,還款期12個月或以上,並於1個月內提取指定貸款額,可獲獨家優惠高達13" MacBook Air (M3) (256GB)(價值HK$8,999)、HK$8,500 Apple Gift Card或惠康現金券
 • 貸款額 MoneyHero獨家優惠
  HK$200萬或以上 13" MacBook Air (M3) (256GB)(價值HK$8,999)、HK$8,500 Apple Gift Card或惠康現金券
  HK$80萬 至 HK$1,999,999 Samsung Galaxy S24+ (12+256GB)(價值HK$7,598)、HK$7,000 Apple Gift Card或惠康現金券
  HK$30萬 至 HK$799,999 11" iPad Air Wi‑Fi 256GB(價值HK$5,399)、HK$5,000 Apple Gift Card或惠康現金券
  HK$20萬 至 HK$299,999 LG 29L 變頻式離子殺菌智能抽濕機(價值HK$6,990)、HK$4,000 Apple Gift Card或惠康現金券
  HK$10萬 至 HK$199,999 HK$1,500 Apple Gift Card或惠康現金券
官網申請-Apply now富邦「合您意」私人貸款︰高達HK$16,399獎賞

MH- PL infographic_富邦「合您意」私人貸款-1
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰2.38%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算)
 • 申請後30分鐘內有專人電話跟進,獲得初步批核
 • 最快即日收到款項
 • 還款期長達60個月
 • HK$0手續費
🎁迎新優惠
即日起至2024年9月30日,成功申請及提取富邦「合您意」私人貸款達指定金額,還款期達24個月或以上,可獲高達HK$8,500超市現金券,透過富邦銀行網頁或Fubon GO流動應用程式申請及成功提取貸款可獲額外HK$300超市現金券
貸款額 超市現金券
HK$120萬或以上 HK$8,500
HK$60萬 至 HK$1,199,999 HK$4,500
HK$30萬 至 HK$599,999 HK$2,000
HK$10萬 至 HK$299,999 HK$500

💰MoneyHero獨家優惠

即日起至2024年7月2日下午6時,經MoneyHero成功申請富邦「合您意」私人貸款及輸入推廣碼「MHRL05」,並於填寫申請表格時向銀行上載所須文件(包括身份證,住址證明及入息證明) ,不論貸款額及是否獲批核,均可享獨家優惠HK$800 Apple Gift Card或惠康現金券

即日起至2024年7月2日下午6時,經MoneyHero成功申請富邦「合您意」私人貸款,於1個月內成功提取指定貸款額,還款期達12個月或以上,並輸入推廣碼「MHRL05」,可享獨家優惠高達13" Macbook Air (M3) (512GB)(價值HK$10,499)、HK$1萬 Apple Gift Card或惠康現金券
貸款額 MoneyHero獨家優惠
HK$80萬或以上 13" Macbook Air (M3) (512GB)(價值HK$10,499)、HK$1萬Apple Gift Card或惠康現金券
HK$50萬 至 HK$799,999 Samsung Galaxy S24+ (12+256GB) (價值HK$7,598)、HK$6,500Apple Gift Card或惠康現金券
HK$15萬 至 HK$499,999 Delsey ECLIPSE SE 31" 前揭式可擴充四輪行李箱(價值HK$4,280;顏色隨機)

官網申請-Apply now大新銀行分期「快應錢」︰高達HK$13,800獎賞

大新銀行分期「快應錢」 
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰2.99%(以貸款HK$199萬及還款期12個月計算,未包括現金回贈,包括現金回贈後實際年利率為1.88%)
 • 只需身份證,免入息及住址證明
 • 最快即時批核及提取貸款,最快15分鐘現金到手
 • 還款期長達60個月
 • HK$0手續費
🎁迎新優惠
即日起至2024年10月31日,成功申請及提取大新分期「快應錢」,還款期12個月或以上,並同時持有或成功申請大新ONE+信用卡,可獲高達HK$11,800現金回贈
獲批核貸款額 現金回贈
HK$199萬或以上 HK$11,800
HK$100萬 至 HK$1,989,999 HK$5,000
HK$50萬 至 HK$999,999 HK$1,000
HK$20萬 至 HK$499,999 HK$500
HK$5萬 至 HK$199,999 HK$100
HK$5,000 至 HK$49,999 HK$50
*合資格客戶必須於提取貸款後至大新銀行存入現金回贈獎賞當日,仍然持有有效之貸款戶口、還款戶口、大新 ONE+ 信用卡戶口及相關大新儲蓄或往來戶口,並一直維持良好之還款記錄及正常運作。

💰MoneyHero獨家優惠
即日起至2024年6月30日下午6時,成功經MoneyHero申請大新分期「快應錢」,並向銀行交齊所有文件,不論貸款額及是否獲批,可享獨家優惠HK$800 Apple Gift Card或惠康現金券

此外,即日起至2024年6月30日下午6時,經MoneyHero成功申請大新分期「快應錢」,並於2024年7月31日或以前成功提取貸款,可獲HK$1,200 Apple Gift Card或惠康現金券

官網申請-Apply now建行(亞洲) 「好現金」私人分期貸款︰高達HK$13,300獎賞

建行(亞洲) 「好現金」私人分期貸款
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰1.85%(以貸款HK$300萬及還款期12個月計算)
 • 貸款HK$10萬以下免入息及住址證明
 • 最快即時批核及即日放款至指定銀行戶口
 • 還款期長達60個月
 • HK$0手續費
🎁迎新優惠
即日起至2024年6月24日,成功申請及提取建行(亞洲))「好現金」私人分期貸款並成功遞交所須證明文件,可獲高達HK$8,000現金回贈
貸款額 36個月或以上還款期 24個月還款期
HK$300萬 HK$8,000 HK$4,000
HK$40萬 至 HK$2,999,999 HK$4,000
HK$100,001 至 HK$399,999 提取貸款額之1%(約至整數)
此外,即日至2024年6月24日,建行(亞洲)客戶成功經建行(亞洲)應用程式申請建行(亞洲)「好現金」私人分期貸款並成功遞交所須的證明文件,可獲額外優惠HK$1,500現金回贈,經網上申請亦可享HK$500現金回贈

💰MoneyHero獨家優惠
即日起至2024年6月24日,成功經MoneyHero申請建行(亞洲))「好現金」私人分期貸款,並於2024年6月24日或之前向銀行交齊所有文件,不論貸款額及是否獲批,可享獨家優惠HK$800 Apple Gift Card或惠康現金券

此外,即日起至2024年6月24日,經MoneyHero成功申請建行(亞洲))「好現金」私人分期貸款,可額外獲贈HK$3,000 Apple Gift Card或惠康現金券

官網申請-Apply now


信銀國際$mart Plus分期貸款︰獨家獎賞價值高達HK$9,599

信銀國際$mart Plus分期貸款 
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰1.9%(以貸款HK$200萬及還款期12個月計算,已包括每年1%手續費)
 • 長達60個月還款期
 • 貸款額高達HK$200萬
 • 最快即日放款至信銀國際戶口
 • 可申請循環提取已償還之本金
💰MoneyHero獨家優惠
此外,即日起至2024年7月2日下午6時,經MoneyHero成功申請及提取信銀國際$mart Plus分期貸款達指定貸款額,還款期12個月或以上,並於一個月內提取貸款,可獲獨家優惠高達11" iPad Pro Wi-Fi 512GB 配備標準玻璃(價值HK$9,599)、HK$9,000 Apple Gift Card或惠康超市現金券
貸款額 MoneyHero獨家優惠
HK$150萬或以上 11" iPad Pro Wi-Fi 512GB 配備標準玻璃(價值HK$9,599)、HK$9,000 Apple Gift Card或惠康超市現金券
HK$80萬 至 HK$1,499,999 HK$8,000 Apple Gift Card或超市現金券
HK$30萬 至 HK$799,999 11" iPad Air Wi‑Fi 256GB(價值HK$5,399)、HK$5,000 Apple Gift Card或超市現金券
HK$10萬 至 HK$299,999 HK$1,500 Apple Gift Card或超市現金券

官網申請-Apply now中銀分期「易達錢」︰高達HK$7,300獎賞

中銀分期「易達錢」 
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰1.85%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算,豁免全期手續費)
 • 貸款額高達HK$400萬
 • 中銀出糧客戶可豁免遞交文件
🎁迎新優惠
即日起至2024年7月2日,成功申請及提取中銀分期「易達錢」達指定貸款額,還款期24個月或以上,並於2024年7月31日或之前成功提取批核貸款,可獲高達HK$6,800現金回贈
貸款額 36個月或以上還款期 24個月還款期
HK$300萬或以上 HK$6,800 HK$2,000
HK$150萬 至 HK$2,999,999 HK$3,800 HK$1,500
HK$100萬 至 HK$1,499,999 HK$2,500 HK$1,000
HK$50萬 至 HK$999,999 HK$2,000 HK$800
HK$20萬 至 HK$499,999 HK$1,500 HK$500
HK$10萬 至 HK$199,999 HK$800
HK$5,000 至 HK$99,999 HK$500

💰MoneyHero獨家優惠
即日起至2024年7月2日,符合上述要求的客戶,經MoneyHero網站申請中銀分期「易達錢」,並輸入貸款代碼「AH」,可享額外HK$500現金回贈
官網申請-Apply now滙豐分期「萬應錢」︰高達HK$6,300獎賞

MH- PL infographic_滙豐分期「萬應錢」
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰2.7%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算,未包括現金回贈,包括現金回贈後最低實際年利率為2.38%)
 • 最快1分鐘內批核及放款
 • 透過滙豐自動轉賬出糧達一個月以上,申請時可免入息證明
 • 可於全港超過1,000部滙豐櫃員機及分行提款
 • 設有30天冷靜期,豁免提早償還手續費
🎁迎新優惠
即日起至2024年7月8日,成功申請滙豐分期「萬應錢」可獲高達HK$6,000現金回贈,成功遞交證明文件並獲批核達HK$10萬或以上的貸款額,可獲額外HK$300現金回贈
貸款額 60個月還款期 25個月至59個月還款期 24個月還款期 12個月至23個月還款期
HK$150萬或以上 HK$6,000 HK$3,500 HK$2,500
HK$100萬 至 HK$1,499,999 HK$4,500 HK$3,500 HK$2,500
HK$30萬 至 HK$999,999 HK$2,500 HK$2,000 HK$800
HK$20萬 至 HK$299,999 HK$1,500 HK$1,000 HK$500
HK$10萬 至 HK$199,999 HK$800 HK$500 HK$300
*於推廣期內成功遞交所須的證明文件,並獲批核達HK$10萬或以上的貸款額,可獲享HK$300現金回贈
官網申請-Apply nowUA亞洲聯合財務低息稅務貸款:實際年利率低至1.38%

PL_infographic_亞洲聯合財務低息稅務貸款
💡貸款特點
 • 最低實際年利率︰1.38%
 • 貸款額高達稅款300%
 • 還款期長達36個月
💰MoneyHero獨家優惠
即日起至2024年7月2日,經本網成功申請亞洲聯合財務低息稅務貸款並向UA亞洲聯合財務交齊所有文件,無論成功與否都可獲Now E英超及西甲賽事1個月賽事通行證四張(價值HK$1,072)、HK$1,000 Apple Gift Card或惠康現金券
官網申請-Apply now

 

想知道最新嘅理財貼士,就要留意 MoneyHero Blog ,同埋緊貼我哋嘅 Facebook Page!資料以銀行爲準。

FINANCIAL TIP:

Use a personal loan to consolidate your outstanding debt at a lower interest rate!

金融產品、理財熱話、投資知識
立即訂閱MoneyHero電子通訊,最新理財資訊、獨家優惠搶先睇