Subscription Modal Banner
Weekly newsletter subscription
Get MoneyHero’s top tips and deals, plus an exclusive free guide to investing, sent straight to your inbox.

I agree to the terms and conditions and agree to receive relevant marketing content according to the privacy policy.

Success Tick Icon
Congratulations on successfully joining MoneyHero Newsletter

【商業登記證教學】申請費用/續期/改地址/預約及網上申請教學2023

MoneyHero

MoneyHero

最後更新於 20 January, 2023

商業登記證是創業及開展新業務必備之物。任何在港營運的公司都必須在業務開始經營的30天內向商業登記署進行商業登記。MoneyHero已幫大家整理好申請商業登記證懶人包,包括書面及網上申請商業登記流程教學、商業登記費用、補領及商業登記續期等,一文睇晒!

 

目錄:


 

甚麼是商業登記證?

商業登記證書是由商業登記署頒發,所有營商機構都需備有的證明文件,政府會以此作徵稅依歸,商業登記證是可以供公眾查閱,無論業務是獨資經營、合夥經營還是一所公司;或業務是由外國公司或分公司負責,都必須在業務開始經營的30天內向商業登記署進行商業登記。商業登記證亦是申請政府資助時重要文件之一,例如先後推出多輪防疫抗疫基金、中小企支援計劃等等。

商業登記與公司註冊的分別

商業登記證內會包括公司的重要細節,如業務名稱、業務類型、開業日期、證書編號、到期日等。留意,有商業登記證,不等同個別行業的營業牌照。而在香港,公司註冊、商業登記以及商標註冊的作用各異,它們受不同的法例規管,並由不同的政府部門管理。

回到頁首


 

甚麼「業務」要申請商業登記證?

  • 為了圖利而從事的任何形式(不論是實體經營或是透過互聯網經營)的生意、商務、工藝、專業、職業或其他活動,換句話,經營網店都都需要辦理商業登記;
  • 為會員提供設施、服務及專用處所,以便進行社交或康樂活動的會社;
  • 所有根據《公司條例》在香港註冊成立的有限公司,或非在香港成立但在香港設有營業地點的有限公司,不論其實際上是否有在香港經營業務;
  • 所有在香港設有代表辦事處或聯絡辦事處,或出租其在香港的物業的非在香港成立的有限公司,不論其有否在香港設立營業地點;及
  • 所有根據《有限合夥基金條例》在香港註冊的有限合夥基金,不論其實際上是否有在香港經營業務。

回到頁首


 

應該何時申請商業登記證?

 • 獨資、合夥(有限合夥基金除外)或其他非法人團體經營的業務、非香港公司及分行業務開業後一個月內。
 • 如果是根據《公司條例》成立為法團或註冊的公司,可以參閱稅局的一站式公司註冊及商業登記
 • 根據《有限合夥基金條例》註冊的有限合夥基金註冊後一個月內。

回到頁首


 

商業登記證費用2023

商業登記證分一年有效期及三年有效期兩種,除本地公司首張登記證外,應繳金額以登記證的開始生效日釐訂。對於非本地公司新開業務,其首張登記證的開始生效日期是有關業務的開業日期,不是申請商業登記或分行登記日期。現時一年期的商業登記證費用為HK$150;三年期的商業登記證費用為HK$3,650。分行登記證收費方面,一年證為HK$150;三年證為HK$566。

本地公司的首張商業登記證的應繳金額是由公司向公司註冊處提交成立法團的日期起計,登記證的開始生效日期就是註冊日期。至於其後發出的續證,應繳金額則以續證的開始生效日釐訂。

商業登記證收費
註冊/開始生效日期
2022年6月17日至2023年3月31日
一年證 三年證
登記費 HK$0 HK$3,200
徵費 HK$150 HK$450
總數 HK$150 HK$3,650
分行登記證收費
註冊/開始生效日期2022年6月17日至2023年3月31日 一年證 三年證
登記費 HK$0 HK$116
徵費 HK$150 HK$450
總數 HK$150 HK$566

徵費是代破產欠薪保障基金收取。可以登入勞工處的網站參閱有關詳情。政府會不時更新收費,最新的商業登記費及徵費收費可以參考稅務局商業登記費頁面

回到頁首


 

商業登記證續期或改地址

商業登記證續期非常簡單,商業登記署大約會在商業登記續證的生效月份之前1個月的月中發出商業登記繳款通知書。舉例,如商業登記續證將於5月生效,商業登記署會在4月中發出商業登記繳款通知書。經付款後,該繳款通知書便會成為有效的商業登記證。

如你收不到該繳款通知書,便應在現有商業登記證有效期屆滿後1個月內,以書面通知稅務局局長。如在商業登記證及分行登記證有效期屆滿後仍收不到商業登記繳款通知書或你遺失了繳款通知書,你可以親身或以郵遞方式來為商業登記證續期。如有查詢可以致電稅局電話:2824 1482。

親身為商業登記證續期

帶同你的舊商業登記證前往商業登記署,要求補發給一份繳款通知書。如果你的業務地址已經更改而又未有通知商業登記署,你應同時填妥IRC表格第3111A號通知有關更改。

以郵遞方式為商業登記證續期

將你的舊商業登記證影印本連同註明支付「香港特別行政區政府」的劃線支票寄交商業登記署。稅局很快便會將一份已收費的商業登記證寄往業務地址。如業務地址已更改,便要同時應夾附更改地址通知書,清楚寫明商業登記號碼、業務名稱、新舊業務地址或註冊辦事處地址及更改日期等。

回到頁首


 

商業登記證改地址、業務性質、合夥人方法

隨業務發展,可能需要改地址、業務性質、合夥人等等,此時記得一定要通知商業登記署,方法及程序如下:

改公司地址

在業務更改地址後的1個月內,申請人需以書面形式通知商業登記署,且需清楚列明商業登記號碼、業務名稱、新舊地址、地址變更日期及相關地址證明文件!另外,亦可填妥提交表格IRC 3111A

改業務性質

需於更改後的1個月內,書面通知商業登記署,並列明商業登記號碼、業務名稱、業務地址,及業務性質更改的日期及具體細節!另外,亦可填妥提交表格IRBR 193

改合夥人

需於人事更替後的1個月內,通知商業登記署,且需填好通知表格IRBR 64,附上更替合夥人及現有合夥人的簽署、新加入合夥人的身份證或護照或商業登記證(如合夥人屬法人團體)影印本。稅務局或會因變更情況,另發出新的商業登記證。


 

索取/補領商業登記證相關文件收費

文件類別 費用
未經核證的商業登記冊內資料的摘錄 HK$27
商業登記冊內資料的摘錄的核證本 HK$27
商業登記證 / 分行登記證核證副本 HK$27
商業登記證 / 分行登記證複本 HK$20

回到頁首


 

特許退還已繳付的商業登記費

因為《2020年收入(減少商業登記費及分行登記費)令》自2020年4月1日起實施。經一站式公司註冊及商業登記成立的本地公司,如成立法團的遞呈是在 2020年4月1日至2021年3月31日期間的「寬免期」內提出,根據《商業登記條例》繳付的費用可減少HK$2,000。至於其他個案,在寬免期開始生效的商業登記證或分行登記證須繳付的費用,可分別減少HK$2,000及HK$73。

至於已結業而其最後持有的三年證將在2020年4月1日至2021年3月31日內屆滿的業務或分行。有關商戶可獲特許退還有關已繳付的登記費。退款金額會就已繳付的登記費金額,依有關商業登記證或分行登記證的有效期在寬免期內的日數按比例計算。旦已繳付的破產欠薪保障基金的徵費將不獲退還。

回到頁首


 

商業登記證書面申請流程

 1. 填寫申請表格
 2. 繳交商業登記費及徵費
 3. 提供身份證明文件。
 

索取商業登記申請表 

  1. 發電郵到稅局(taxbro@ird.gov.hk)、填寫表格IRBR194 或來信索取,然後郵寄或傳真(28241482)交回商業登記署。申請表格將會郵寄給你。
  2. 提供你的姓名、通訊地址及所需表格號碼及數量。
 1. 親臨灣仔稅務大樓 4/F商業登記署。

就業務類別須提交的申請表格、身份證明文件詳情:

注意下表內的申請表格樣本不可以用來提交申請。稅局局只接納由當局按特定規格印備的表格作為申請之用。

業務類別 身份證明文件 申請表格號碼及樣本
獨資 東主的香港身分證影印本,如非香港居民,則須提交其由有關政府機構發出的護照或居民身分證影印本。 表格第 1(a)-個人在香港經營業務的商業登記申請書樣本
如業務的東主/所有合夥人/主要高級人員都不是香港居民,他們須委託一名香港居民作為該業務的代理人,負責辦理商業登記事宜。在這情況下,要填妥IRBR表格第177號或提交一份委託書,列明代理人的姓名、香港身分證號碼和香港住址;以及提供其香港身分證影印本。
法團 由註冊成立當地政府發出的「公司註冊證明書」或同等性質文件影印本,如果原文不是中文或英文,請附上經核證的中文或英文譯本。 表格 1(b)-法人團體的商業登記申請書樣本
合夥(有限合夥基金除外) 所有合夥人的香港身分證影印本,如非香港居民,則須提交其由有關政府機構發出的護照或居民身分證影印本。(附註 1 ) 表格 1(c)-合夥(有限合夥基金除外)或其他非屬法團的團體在香港經營業務的商業登記申請書樣本
有限合夥基金 由公司註冊處發出的「註冊證明書」影印本和普通合夥人的香港身分證影印本,如非香港居民,則須提交其由有關政府機構發出的護照或居民身分證影印本;如普通合夥人是法人團體/有限合夥基金/有限責任合夥,則須提交其有效的商業登記證或成立/註冊證明書影印本。 表格 1(ca)-有限合夥基金的商業登記申請書樣本
其他非法人團體 主要高級人員的香港身份證或護照影印本,如非香港居民,則須提交其由有關政府機構發出的護照或居民身分證影印本。(附註 1 ) 表格 1(c)-合夥(有限合夥基金除外)或其他非屬法團的團體在香港經營業務的商業登記申請書樣本
分行業務 - 表格 1(d)-在香港經營分行業務的商業登記申請書樣本

回到頁首


 

如何提交書面商業登記申請

  • 親臨灣仔稅務大樓 4/F 的商業登記署。如親身提交申請,請留意 「商業登記署櫃位服務最新安排」。
  • 郵寄至香港告士打道郵政局郵箱 29015 號。郵資不足的信件將不獲接收,請支付足額郵資;

回到頁首


 

商業登記證網上申請教學:以「稅務易」申請

現時不少政府服務都已經搬上網,申請商業登記證可使用數碼證書、「稅務易」通行密碼、「我的政府一站通」密碼(已與「稅務易」帳戶連結)或「智方便+」進行個人、合夥業務或分行登記的商業登記證申請,以此方式提出的申請會被視為已在申請表格上簽署。申請人可使用JCB、Visa、萬事達卡、銀聯卡或繳費靈進行網上付款。

  1. 進入政府一站通商業登記證網上申請頁面後,按「立即申請」。

  1. 見到「申請商業或分行登記」即連結正確,然後按「開始使用服務」,便可進行申請商業登記證步驟。

圖片來源:稅務局
  1. 閱讀完申請商業登記證的重要提示後繼續往下一步。

圖片來源:稅務局
  1. 選擇你想要申請的商業登記證類別。如申請分行登記,要事先準備好業務的商業登記證號碼。

圖片來源:稅務局
  1. 輸入身份證號碼、數碼證書或「智方便+」認證身份。

圖片來源:稅務局
  1. 如圖所示填寫業務的所有相關資料,如公司名稱、地址等,並選擇登記證有效期及領取方式。

圖片來源:稅務局

圖片來源:稅務局
  1. 核對清楚所有資料。

圖片來源:稅務局
  1. 如所有資料正確就可以按「簽署及呈交」,如有錯誤可按「返回上頁」修改。

圖片來源:稅務局
  1. 記低交易參考編號,以便日後查詢,然後按「付款」到下一步。

圖片來源:稅務局
  1. 選擇付款方式後,按「付款」,輸入相關資料即可完成申請。

圖片來源:稅務局

獨資業務以外的「網上申請商業登記」流程,稅務局亦有製作其他網上示範。

回到頁首


 

商業登記證申請需時多久

申請途徑 發出商業登記證所需時間
親臨灣仔稅務大樓 4/F 商業登記署的新登記櫃檯 提交填妥的申請表後的 30 分鐘內
經郵遞或透過香港政府一站通 在收到填妥的申請表後的2個工作日內

回到頁首


不依時遞交提交的後果

  • 違例人士可處罰款HK$5,000及監禁1年。
  • 任何人士在業務開始經營後超過12個月才辦理商業登記須繳交:

   (a) 本年度商業登記費及徵費;和

   (b) 根據《商業登記條例》第 7 (3)條有關過往年度商業登記費及徵費。例子:

   業務在2017年10月5日開業,但在2020年3月13日才辦理商業登記。以書面方式提交申請時須繳交的商業登記費及徵費總額 :

   本年度
   有效期: 2019年10月5日至2020年10月4日 HK$250
   過往年度
   有效期: 2018年10月5日至2019年10月4日 HK$2,250
   有效期: 2017年10月5日至2018年10月4日 HK$2,250
   須繳總額 HK$4,750

   回到頁首


    

   商業登記署會否接納尚未開始經營業務的商業登記申請?

   《商業登記條例》(第 310 章)規定,獨資業務或合夥業務的經營者須於有關業務開始經營起計 1 個月內辦理商業登記。稅局不會接納任何不存在或尚未開始經營的業務的商業登記申請。

   最近,稅局商業登記署收到大量以非居住於香港的人士為東主或合夥人的業務的商業登記申請。局方發現大部份有關經營者均無法證明他們確實已在香港經營業務,因此已拒絕該等申請。

   基於以訪客身分在香港入境的人士一般不能在留港期間在香港開辦或參與任何業務,稅局會要求以非居住於香港的人士為東主或合夥人的業務提供其業務詳情,以核實有關申請書上的資料(包括開業日期)。請注意,按《商業登記條例》規定,任何人士提供虛假資料,即屬犯法,可被罰HK$5,000及監禁1年。

   作為相關措施,當收到「合夥人變更通知書」(表格 IRBR64),通知加入非居住於香港的人士為業務合夥人時,稅局會要求有關業務提供問題樣本第 1 及 2 條的資料,以核實有關的變更資料。

   回到頁首


    

   商業登記申請常見問題

   經營網店需要申請商業登記嗎?

   需要。就網上業務而言,稅局會查看有關人士進行的活動,包括採購、推廣、銷售、運送、交收及支付等,以及活動規模和進行地點等相關情況,以確定有關活動是否構成在香港經營業務。任何人士經網上平台進行買賣活動或提供服務,而有關活動或服務是在香港進行或提供,就已經需要辦理商業登記。

   如何找真人解答商業登記申請的疑問?

   可以致電商業登記署作電話查詢。有關一般商業登記服務可致電2594 3146,其他查詢可以參考下表:

   商業登記署電話查詢 星期一至五:上午8時15分至下午12時30分及下午1時30分至5時30分
   辦理商業登記/豁免商業登記 2594 3149
   更改商業登記資料 2594 3145
   豁免繳付商業登記費及徵費 2594 3130
   一般商業登記服務查詢 2594 3146

   怎樣申請豁免繳付商業登記費及徵費?

   申請者須填寫訂明表格提出,以親身或以郵寄方式提交申請書。為了確保申請書的真確性,稅局不接受以傳真方式提交的申請書。

   業務已經結束,需要通知商業登記署嗎?

   任何人如結束營業或結束任何分行業務,均須於結業日期起計1個月內,以書面或填寫表格IRC3113通知商業登記署,並於來信中清楚書明你的商業登記號碼/分行登記號碼、名稱、地址和結業日期。業務結業的年度仍需繳付商業登記費。

   回到頁首


   MoneyHero遵從《個人資料(隱私)條例 2013 》致力保障你的個人資料。透過MoneyHero申請貸款時,你的個人資料將傳送至銀行或貸款機構,並由他們處理有關申請。銀行或貸款機構可能會直接聯絡你。除非你同意,否則MoneyHero不會儲存你的個人資料。忠告:借定唔借,還得到先好借!各大財務公司查詢及投訴熱線一覽

   精選大額私人貸款

   Citi特快現金貸款:總值高達HK$15,699獎賞

   Citi特快現金貸款
   💡貸款特點
   • 最低實際年利率︰2.68%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算)
   • 貸款額高達HK$200萬
   🎁迎新優惠
   即日起至2023年6月30日期間,成功申請Citi稅季貸款達指定貸款額,並於2023年7月14日或之前提取貸款,可獲高達HK$1萬現金券
   貸款額 還款期24個月以上 還款期24個月或以下
   指定客戶* 其他客戶 指定客戶* 其他客戶
   HK$150萬以上 HK$8,000 HK$4,000 HK$500 HK$400
   HK$80萬 至 HK$1,499,999 HK$4,000 HK$2,500 HK$500 HK$400
   HK$30萬 至 HK$799,999 HK$2,000 HK$1,500 HK$500 HK$400
   HK$10萬 至 HK$299,999 HK$700 HK$600 HK$500 HK$400
   *花旗私人客戶/Citigold客戶/Citi ULTIMA卡之持有人

   💰MoneyHero獨家優惠
   即日起至2023年4月30日期間,經本網成功申請Citi稅季貸款,還款期為12個月或以上,並於1個月內提取指定貸款額,可獲獨家優惠高達11-吋 iPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB(價值HK$7,699)
   貸款額 電子產品 Apple Gift Card/香港瑰麗酒店禮品卡/超市現金券
   HK$80萬以上 11-吋 iPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB(價值HK$7,699) HK$7,500
   HK$50萬 至 HK$799,999 RIMOWA Essential Lite Cabin行李箱(價值HK$5,250) HK$5,000
   HK$30萬 至 HK$499,999 Dyson Airwrap™ Complete多功能造型器長型髮捲版(價值HK$4,480) HK$3,500
   HK$20萬 至 HK$299,999 PHILIPS飛利浦DE3203/30 30公升抽濕機(價值HK$3,688) HK$2,500
   HK$10萬 至 HK$199,999 Marshall Emberton便攜藍牙喇叭(價值HK$1,499) HK$1,000

   官網申請-Apply now

   渣打銀行稅季私人貸款:總值高達HK$17,499獎賞

   MH- PL infographic_渣打銀行稅季私人貸款

   💡貸款特點
   • 最低實際年利率︰1.85%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算)
   • 網上申請特快服務承諾:於任何辦公日中午前遞交網上申請,將有專人於當日跟進
   • 特設7天冷靜期,期內豁免提早償還貸款手續費
   🎁迎新優惠
   即日起至2023年5月31日,於網上成功申請及提取渣打分期貸款可享高達HK$7,000現金回贈,全新客戶及貸款期達36個月或以上可享額外HK$1,000現金回贈
   • 貸款金額 現金回贈
    24個月或以上還款期 12個月還款期
    HK$150萬以上 HK$7,000 HK$300
    HK$60萬 至 HK$1,499,999 HK$3,000 HK$300
    HK$20萬 至 HK$599,999 HK$2,000 HK$300
    HK$5萬 至 HK$199,999 HK$500 HK$300
   • 全新客戶及還款期達36個月或以上:額外HK$1,000現金回贈(申請時沒有持有任何渣打信用卡或貸款)
   💰MoneyHero獨家優惠
   即日至2023年3月31日期間,經本網成功申請及批核指定貸款額,並於3個月内提取貸款,可獲獨家優惠高達MacBook Air配備M2晶片(價值HK$9,499)、HK$8,800 Apple Gift Card或惠康購物現金券!
   貸款金額 MoneyHero獨家優惠
   HK$80萬以上 MacBook Air配備M2晶片(價值HK$9,499)、HK$8,800 Apple Gift Card或惠康購物現金券
   HK$40萬 至 HK$799,999 Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde二合一甲醛空氣清新機TP09(價值HK$6,180;顏色隨機)、HK$4,800 Apple Gift Card或惠康購物現金券
   HK$20萬 至 HK$399,999 HK$2,800 Apple Gift Card或惠康購物現金券

   官網申請-Apply now

   星展銀行稅季貸款:總值高達HK$16,000獎賞

   PLinfographic-星展銀行稅季貸款
   💡貸款特點

   • 最低實際年利率︰4.97%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算,已包括2%貸款開立費)
   • 一分鐘閃批,即日過數
   • 貸款額高達HK$200萬
   🎁迎新優惠
   即日起至2023年3月31日,成功申請星展稅季貸款及批核指定貸款額,可獲高達HK$7,500超市現金券 + HK$500「一扣即享」金額
   貸款額 DBS現金券 額外「一扣即享」金額
   還款期42/48/52/54/60個月 還款期12/18/24/30/36個月
   HK$100萬或以上 HK$7,500 HK$3,000 HK$500
   HK$50萬 至 HK$999,999 HK$3,000 HK$1,000
   HK$30萬 至 HK$499,999 HK$1,000 HK$1,000
   HK$10萬 至 HK$299,999 HK500 HK$500

   💰MoneyHero獨家優惠

   即日起至2023年3月31日,經本網成功申請星展稅季貸款達指定貸款額,全新客戶可獲獨家優惠高達HK$8,000超市現金券或Apple Gift Card,現有客戶亦可獲高達HK$5,200超市現金券或Apple Gift Card!
   貸款額 MoneyHero獨家優惠(超市現金券/Apple Gift Card)
   全新客戶 現有客戶
   HK$150萬或以上 HK$8,000 HK$5,200
   HK$100萬至HK$1,499,999 HK$4,500 HK$3,400
   HK$50萬至HK$999,999 HK$3,500 HK$2,600
   HK$30萬至HK$499,999 HK$2,000 HK$1,500
   HK$10萬至HK$299,999 HK$500 HK$200

   官網申請-Apply now

   東亞銀行稅季貸款:總值高達HK$13,899獎賞

   PLinfographic-東亞銀行稅季貸款-1
   💡貸款特點
   • 最低實際年利率:2.23%(以貸款HK$100萬及還款期12個月計算,未包括現金回贈;包括現金回贈後最低實際年利率為2.04%)
   • 0%手續費
   • 還款期長達60個月
   • 貸款額高達HK$300萬
   🎁迎新優惠
   • 於推廣期內經網上成功申請東亞稅季貸款並提取指定貸款額,可獲高達HK$4,000現金回贈
    貸款額 現金回贈(還款期36至60個月)
    HK$100萬以上 HK$4,000
    HK$80萬 至 HK$999,999 HK$3,000
    HK$30萬 至 HK$799,999 HK$2,000
    HK$20萬 至 HK$299,999 HK$1,500
    HK$10萬 至 HK$199,999 HK$500
   • 全新客戶於推廣期內成功申請稅季貸款並提取貸款,貸款額達HK$5萬或以上,還款期12至60個月,可獲額外HK$1,000現金回贈
   💰MoneyHero獨家優惠
   即日起至2023年4月19日,經本網申請東亞銀行稅季貸款,還款期達12個月或以上,可獲獨家優惠iPad Pro 12.9吋, 128GB, Wi-Fi(價值HK$8,899)、HK$8,000 Apple Gift Card或惠康購物現金券
   貸款額 現金回贈(還款期36至60個月)
   HK$80萬以上 iPad Pro 12.9吋, 128GB, Wi-Fi(價值HK$8,899)、HK$8,000 Apple Gift Card或惠康購物現金券
   HK$40萬 至 HK$799,999 HK$7,000 Apple Gift Card或惠康購物現金券
   HK$30萬 至 HK$399,999 HK$6,000 Apple Gift Card或惠康購物現金券
   HK$10萬 至 HK$299,999 HK$5,000 Apple Gift Card或惠康購物現金券


   官網申請-Apply now

   滙豐分期「萬應錢」︰高達HK$5,300現金回贈

   滙豐分期「萬應錢」

   💡貸款特點
   • 最低實際年利率︰2.25%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算)
   • 1分鐘特快批核
   • 透過滙豐自動轉賬出糧達一個月以上,申請時可免入息證明
   • 可於全港超過1,000部滙豐櫃員機及分行提款
   • 設有30天冷靜期,豁免提早償還手續費
   🎁迎新優惠
   即日起至2023年4月10日,成功申請滙豐分期「萬應錢」可獲高達HK$5,000現金回贈,成功遞交證明文件並獲批核達HK$10萬或以上的貸款額,可獲額外HK$300現金回贈
   貸款額 60個月還款期 24個月以上還款期 24個月還款期 遞交證明文件優惠現金回贈
   HK$150萬以上 HK$5,000 HK$2,500 HK$1,500 HK$300
   HK$100萬 至 HK$1,499,999 HK$2,500 HK$2,500 HK$1,500 HK$300
   HK$30萬 至 HK$999,999 HK$2,000 HK$2,000 HK$800 HK$300
   HK$20萬 至 HK$299,999 HK$1,000 HK$1,000 HK$500 HK$300
   HK$10萬 至 HK$199,999 HK$500 HK$500 HK$300 HK$300
   官網申請-Apply now

   恒生銀行「税安心」税季貸款︰高達HK$5,000現金回贈

   PLinfographic-恒生銀行 「税安心」税季貸款-1
   💡貸款特點
   • 最低實際年利率︰1.62%(以貸款HK$150萬及還款期24個月計算)
   • 0%手續費
   • 出糧客戶毋須提交任何文件
   • 貸款額高達HK$300萬
   • 還款期長達60個月
   🎁申請優惠
   即日起至2023年3月31日,經網上成功申請及提取恒生「税安心」税季貸款達指定金額,並選擇36個月或以上還款期,可獲高達HK$5,000現金回贈
   貸款額 現金回贈
   指定客戶* 其他客戶
   HK$150萬以上 HK$5,000 HK$3,000
   HK$100萬 至 HK$1,499,999 HK$3,000 HK$2,000
   HK$50萬 至 HK$999,999 HK$1,500 HK$1,000
   HK$20萬 至 HK$499,999 HK$800 HK$500
   HK$5萬 至 HK$199,999 HK$300 HK$200
   *指定客戶指恒生私人銀行、Signature 優卓理財或優越理財客戶

   信銀國際 $mart Plus 私人貸款︰獨家禮品價值高達HK$4,599

   信銀國際 $mart Plus 私人貸款
   💡貸款特點
   • 最低實際年利率︰1.9%(以貸款HK$200萬及還款期12個月計算)
   • 長達60個月還款期
   • 貸款額高達HK$200萬
   • 可申請循環提取已償還之本金
   • 最快即日放款
   💰MoneyHero獨家優惠
   • 即日起至2023年4月30日期間,客戶經MoneyHero成功申請及提取信銀國際$mart Plus稅季貸款達指定貸款額,並於成功申請的一個月內提取貸款,可獲獨家優惠高達AirPods Max(價值HK$4,599)或HK$4,000惠康禮券
    貸款額 MoneyHero獨家優惠
    HK$80萬以上 AirPods Max(價值HK$4,599)或HK$4,000惠康禮券
    HK$40萬 至 HK$799,999 Dyson Supersonic™風筒HD08(價值HK$3,680)或HK$3,000惠康禮券
    HK$10萬 至 HK$399,999 De'Longhi Active Line系列半自動咖啡機ECP35.31(價值HK$1,848)或HK$1,000惠康禮券

   官網申請-Apply now

   中銀分期「易達錢」稅季貸款:高達HK$2,900現金回贈

   PLinfographic-中銀分期「易達錢」稅季貸款
   💡貸款特點
   • 最低實際年利率︰1.68%(以貸款HK$150萬及還款期12個月計算)
   • 貸款額高達HK$400萬
   • 低至0%手續費
   🎁迎新優惠
   客戶成功申請並提取指定貸款額,還款期達36期或以上,可獲高達HK$2,800現金回贈
   貸款額 現金回贈
   HK$100萬以上 HK$2,800
   HK$50萬 至 HK$999,999 HK$1,200
   HK$20萬 至 HK$499,999 HK$800
   HK$8萬 至 HK$199,999 HK$400
   HK$5萬 至 HK$79,999 HK$200
   *適用於36個月或以上還款期

   💰MoneyHero獨家優惠
   經MoneyHero網站申請中銀分期「易達錢」,並輸入貸款代碼「AH」,可獲額外HK$100現金回贈

   官網申請-Apply now

   livi 靈活貸「私人貸款」:高達HK$11,349獎賞

   MH- PL infographic_livi 靈活貸
   💡貸款特點

   • 最低實際年利率︰1.87%(以貸款HK$100萬及還款期36個月計算,未包括現金回贈;包括現金回贈後最低實際年利率為1.7%)
   • 貸款額高達HK$100萬
   • 長達60個月還款期
   • 0%手續費
   💰MoneyHero獨家優惠
   即日起至2023年4月30日,livi客戶成功使用MoneyHero指定邀請碼【MH#CASH3】申請及提取指定貸款額,可獲高達HK$2,750現金獎賞,填妥及遞交MoneyHero「獎賞換領表格」可額外享 iPhone 14Pro 128GB 或 高達HK$8,000 Apple Gift Card / 超市現金券。

   貸款金額 現金回贈* MoneyHero獨家優惠**
   HK$100萬 HK$2,500 iPhone 14Pro 128GB(價值HK$8,599)、HK$8,000 Apple Gift Card或超市現金券
   HK$80萬 至 HK$999,999 HK$1,400 HK$5,500 Apple Gift Card或超市現金券
   HK$20萬 至 HK$799,999 HK$1,300
   HK$10萬 至 HK$199,999 HK$300
   HK$5萬 至 HK$99,999 HK$100
   *只限36個月或以上還款期
   **只限24個月或以上還款期
   新客戶輸入邀請碼【MH#CASH3】成功開戶,不論貸款批核或提取與否,使用livi PayLater Mastercard、livi Debit Mastercard或銀聯二維碼消費服務於任何商戶完成單筆消費滿HK$250,可獲HK$250迎新獎賞


   官網申請-Apply now

    

   想知道最新嘅理財貼士,就要留意 MoneyHero Blog,同埋緊貼我哋嘅 Facebook Page