【外傭轉換僱主】一文睇提前解約/合約期滿要點做

MoneyHero保險專家
最後更新 Nov 18, 2021


好外傭難求,加上新冠肺炎疫情導致姐姐供不應求,來港外傭又要在外傭隔離酒店隔離。因此,如果遇上一個稱心的工人姐姐,但已經「名花有主」,想幫工人轉換僱主又應該點做?MoneyHero幫你整理好常見的外傭轉換僱主情況,包括提前解約和合約期滿的程序,還有FAQ和新僱主為外傭比較各大家傭保險,等你可以早日覓得好幫手!

目錄:
「防跳工」新措施合約期內轉換僱主程序合約期屆滿轉換僱主程序常見問題比較各大家傭保險

「防跳工」新措施

因應疫情下外傭入住住宿設施的風險,並防止外傭濫用以訪客身分申請延長在港逗留期限的彈性安排而頻繁轉換僱主,政府宣布提早終止僱傭合約的外傭將不得申請以訪客身分延長在港的逗留期限。有關外傭須按現行政策於完成僱傭合約後離開香港,或於終止僱傭合約後兩周內離港,兩者以較早的日期為準。如有特殊情況,外傭可向入境事務處申請以訪客身分繼續在港逗留。入境處會繼續接受和加快處理身處香港的外傭工作簽證申請,並詳細審查申請人情況,以遏止外傭「跳工」。

回到頁首

合約期內轉換僱主程序

外傭在兩年合約期內提出轉換僱主的申請,必需符合以下原因才有機會獲得批准。

提前解約原因:

 • 舊僱主因調職或移民而要遷往外地
 • 舊僱主在合約有效期間死亡
 • 舊僱主因經濟上有困難(如負擔不起外傭工資)而不能繼續履行合約
 • 有證據顯示外傭遭受僱主苛刻或剝削
 • 程序

  1. 外傭必需先返回原居地
  2. 新僱主直接向入境事務處處長申請新簽證(簽證教學全文)
  3. 外傭等候入境事務處通知面晤,如有需要,新僱主可能亦需一同出席
  4. 外傭或新僱主會獲通知結果,在申請未得入境事務處處長批准前,工人不得開始為新僱主工作
  5. 新僱主為外傭投保

  小提醒:一般外傭保險在有效期內,保險公司可讓僱主為外傭轉名,而且不收手續費。如經MoneyHero購買外傭保險,投保人只需提供外傭姓名、年齡、國籍及旅行證件號碼及合約生效日期,直接電郵至 support@moneyhero.com.hk,便可轉外傭姓名,但需留意一般保單的住院及外科手術、診療及牙科費用均有14至15天的等候期。但如果僱主需要即時生效的外傭保險,可考慮「FWD富衛家傭全保」,保單的所有保障均不設等候期,可以即買即用。
  如舊僱主想取消保單,保險公司會按比例退還保費,但需留意最低毛保費。以「Allied World 世聯持家樂計劃三」為例,以一年保單來說最低毛保費為HK$477,大家可參考以下短期保費表計算剩餘保費(最後退還金額以較低者為準)。

  保險期不多於 應付保費
  一個月 全年保費之20%
  兩個月 全年保費之30%
  三個月 全年保費之40%
  四個月 全年保費之50%
  五個月 全年保費之60%
  六個月 全年保費之70%
  八個月 全年保費之80%
  八個月或以上 全年保費

  投保盡僱主責任

  根據《僱員補償條例》,所有僱主必需依法就各項賠償責任投保。一般勞工保險並不包括外傭非因受僱工作而引致的疾病或意外但需由僱主負責的醫療費用。僱主應考慮為外傭投購較全面的保險。假若感染新冠肺炎,有些保險公司亦會就外傭的醫療開支提供實報實銷外,萬一外傭不幸因病去世,需要遣送外傭遺體返回原居地,亦可索償所需費用及補償。部分保險公司更會提供臨時工補償,即是外傭住院期間,僱主可以就聘請本地臨時工的開支申請索償。


  回到頁首

  合約期屆滿轉換僱主程序

  1. 在兩年合約期屆滿後,外傭必需返回原居地度假
  2. 外傭可在現行合約期滿前4星期內親自遞交提出轉換僱主的申請
  3. 外傭必需遞交由現時僱主發出列明該合約的屆滿/終止日期的離職信
  4. 申請簽證(簽證教學全文)
  5. 新僱主為外傭投保

  小提醒:外傭於逗留期限屆滿前先返回原居地,才可獲准返港履行新合約。如在舊合約屆滿時,傭工無法即時返回原居地度假,只要僱傭雙方同意,傭工可申請延期逗留押後放取假期,但有關延長逗留期限通常不可超過1年。

  回到頁首


  常見問題

  如僱主身故,菲傭/印傭可否繼續為僱主的配偶或家人工作,直至合約期滿為止?

  僱主身故當日,合約亦立即無效。外傭需在合約終止後7日內以書面通知入境事務處處長,並於兩星期內離開香港。若外傭希望為僱主的配偶或家人工作,需在合約終止後兩星期內遞交由僱主的配偶或家人作擔保的更改僱主申請,一般來說入境處會迅速處理此類申請。

  我可否僱用一名已受僱來港但中途斷約的外傭?

  如該名外傭是在合約期滿前中途斷約,便不可在港轉換僱主,除非以下原因,例如原先的僱主因外調、移民、逝世或經濟原因以致不能繼續履行合約,或有證據顯示該外傭曾遭受苛待或剝削。若工人之前曾斷約,入境處有機會不批新約。

  回到頁首


  外傭續約記得投保,立即比較各大家傭保險

  家傭保險比較

  AIG家傭靈活保(2.0) - 優越計劃

  AIG家傭靈活保

  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  HK$380 每年保費
  💡家傭靈活保產品特色
  - 可附加癌症及心臟病保障,保額高達HK$100,000
  - 人身意外保障賠償家傭休假期間因意外導致的傷亡

  大新「樂融傭」家傭保障計劃 - 基本計劃

  大新樂融傭家傭保障計劃
  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  HK$360 每年保費(原價HK$450)
  🎁最新優惠
  大新保險會員投保可享8折
  💡「樂融傭」家傭保障計劃(基本計劃)產品特色
  - 所有保障均不設自負金額

  - 保障外傭因口腔疾病而在港接受牙齒護理的牙醫費用
  - 註冊跌打或物理治療每年最高保障金額為HK$500

  中銀集團保險 智幫手家傭保障計劃 - 精選計劃

  中銀智幫手家傭保障計劃

  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  HK$468 每年保費(原價HK$550)+超市禮券高達HK$400
  🎁最新優惠
  即日至2022年4月30日下午6時止,經MoneyHero投保-精選計劃、全面計劃、或本地家務助理計劃,都可享85折優惠及快速檢測試劑乙套!
  💡智幫手家傭保障計劃 (精選計劃)產品特色
  - 可附加自選升級保障「提早終止僱傭合約」

  - 可附加自選升級保障「危疾保障」

  忠意家庭僱傭保險

  忠意家庭僱傭保險
  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  HK$480 每年保費(原價HK$600)
  🎁最新優惠
  【即日至5月31日】經MoneyHero投保可享8折優惠及首年家居清潔及消毒服務保障賠償
  💡忠意家庭僱傭保險產品特色
  - 提供最高HK$8,000的忠誠保障
  - 可附加償還貸款保障

  富衛家傭全保計劃(一年)

  富衛家傭全保計劃

  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  快閃價HK$578 每年保費(原價HK$680)
  🎁最新優惠
  即日至5月31日止,經MoneyHero投保可享85折優惠
  💡家傭全保計劃(一年)產品特色
  - 所有保障不設等候期
  採用自動轉賬方式繳付醫療費用賠償
  - 轉換家傭時,不需支付額外保費

   

  大新「樂融傭」家傭保障計劃(綜合計劃)

  大新樂融傭家傭保障計劃
  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  HK$544 每年保費(原價HK$680)
  🎁最新優惠
  大新保險會員投保可享8折
  💡「樂融傭」家傭保障計劃(綜合計劃)產品特色
  - 家傭蓄意暴力令家人受傷的受虐保障不設年齡限制
  - 補聘家傭費用最高保障達HK5,000

  AIG家傭靈活保(2.0) - 卓越計劃

  AIG家傭靈活保
  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  HK$719 每年保費
  💡家傭靈活保(2.0) - 卓越計劃產品特色
  - 提供臨時傭工津貼保障每年高達HK$7,500
  - 僱員賠償保障承保地區延伸至家傭隨僱主往香港以外地區旅遊

  中銀集團保險 智幫手家傭保障計劃 - 全面計劃

  中銀智幫手家傭保障計劃

  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  HK$638 每年保費(原價HK$750)+超市禮券高達HK$400

  🎁最新優惠
  即日至2022年5月31日止,經MoneyHero投保精選計劃、全面計劃、或本地家務助理計劃,都可享85折優惠及快速檢測試劑乙套!
  💡智幫手家傭保障計劃(全面計劃)產品特色
  - 可附加自選升級保障「提早終止僱傭合約」

  - 可附加自選升級保障「危疾保障」
  - 臨時家傭津貼費每年HK$7,500/每天HK$250(由住院第4天開始賠償)

  Allied World持家樂 - 計劃三

  AlliedWorld持家樂計劃三

  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  HK$715 每年保費(原價HK$893)
  🎁最新優惠
  經MoneyHero投保可享8折優惠
  💡持家樂(計劃三)產品特色
  - 出示醫療卡即可免費使用近500名指定網絡醫生服務

  - 保障由註冊牙醫診治的口腔治療、X光檢查、脫牙或補牙

  蘇黎世「傭易保」家傭保障計劃

  蘇黎世傭易保家傭保障計劃

  💰MoneyHero 外傭保險優惠價
  HK$804每年保費(原價HK$946)
  🎁最新優惠
  即日至5月31日截止,以優惠碼【MH15OFF】經MoneyHero成功投保可享85折優惠
  💡「傭易保」家傭保障計劃產品特色
  - 僱主須補聘家傭可獲每保單年度高達HK$5,000保障

  - 網絡門診醫療保障上限20次(總值高達HK$9,000)
  - 臨時家傭津貼費每年HK$7,500/每天HK$250(由住院第4天開始賠償)


  回到頁首

  相關閱讀:點解要買家傭保險?外傭保險Checklist+保費比較

  相關閱讀:解約信點寫?外傭提早解約手續及正確程序攻略

  相關閱讀:【外傭續約】菲/印傭續約所需文件、手續和費用

  想知道最新嘅理財貼士,就要留意 MoneyHero Blog ,同埋緊貼我哋嘅 Facebook Page

  MoneyHero保險專家 18th November 2021 100988