【股息計算教學】教你點揀藍籌股收息 股票投資食息一族必讀

|Posted by | 全部文章, 理財小貼士, 私人貸款, 銀行與金融
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

股息-藍籌股-收息

投資股票有不同玩法,較穩陣一族可能傾向於買藍籌收息股,貪其「進可攻、退可守」,甚至有機會「財息兼收」,賺價又賺息。但是,股息應該怎樣計算?邊隻藍籌股最高息?高息股應該怎樣揀?如何可以賺盡股息?就等MoneyHero同你逐一講解。

 
🖱️點擊以下連結可快速跳至該段落:

 

點睇邊隻藍籌股最高息?

所謂股息 (dividend) ,即是公司將每年/季賺到的利潤分派給股東的金額。所以只要你是股東,無論是大手持有的大股東,還是只持有一股的小股東,公司有息派的話,就會向你發放指定股息。以下先介紹幾個與股息相關的定義。

派息金額 Cash dividend

派息金額,顧名思義就是每股派多少錢作為股息。如果是本地公司,通常以港幣結算,派息會用港幣(很多時候會是每股幾多仙)做單位。但如果是用人民幣結算的內地企業,派息時就會用人民幣,可能會存入你的人民幣戶口。

派息比率 Dividend payout ratio

派息比率 = 派息金額/每股盈利 × 100%

這個數字代表:公司每賺一元,會派當中的百分之幾為股息來回饋股東。不同企業有不同的派息政策。派息多少未必與公司狀況有直接關係,管理層可能因應經營環境、發展藍圖、預留資金等來釐定派息政策,亦可能與管治質素有關。

點解派息比率可以超過100%?

若派息比率超過100%,即公司不但把所有盈利派出,還額外拿出現金派發給股東。雖然派息高看似十分吸引,但試想想,若公司把大部分盈利都用來派息,即沒有預留太多資金用以日後發展或投資,公司未來賺錢能力或未必太高,長遠發展亦會受限制。

股息率 Dividend yield

股息率 = 過去12個月每股派息金額/股價 × 100%

股息率亦稱為周息率、收益率,代表股東每投資1元可以收到多少股息。股息率與股價是成反比,當股息不變時,股價上升,股息率便會下跌,而股價下跌,股息率便會上升。所以,不能單憑股息率高就買入股票,因為可能代表股價下跌,投資者需小心。

派息比率和股息率的分別

對投資者來說,股息率較派息比率更有參考價值,因為這代表投資者每付出1元,可獲得多少股息回報。另外,由於股息率與股價相關,可反映該股現時的估值到底是平還是貴,是考慮一隻股份是否抵買時的指標之一。
回到目錄

相關閱讀:【股票板塊】一文了解咩係藍籌、ETF、收息股同新經濟股!

 

部分藍籌股股息率

股份 收市價 股息率 入場費
中石化 (0386) HK$4.86 8.70% HK$9,720
滙豐控股 (0005) HK$59.75 6.66% HK$23,900
電能實業 (0006) HK$52.90 5.29% HK$26,450
建設銀行 (0939) HK$6.02 5.63% HK$6,020
工商銀行 (1398) HK$5.33 5.20% HK$5,330
中電控股 (0002) HK$80.85 3.78% HK$40,425
領展房產基金 (0823) HK$89.15 3.04% HK$44,575
港鐵 (0066)> HK$46.20 2.59% HK$23,100
中華煤氣 (0003) HK$15.60 2.11% HK$15,600
騰訊 (0700) HK$343.6 0.29% HK$34,360
備註:以2019年9月17日收市價計算
製表:MoneyHero

上表列出部分精選藍籌股,由此可見,藍籌股之間股息率相距甚遠。如果要你揀,你會揀哪一隻?是否股息率最高的股份就最抵買?
回到目錄


 

點揀高息藍籌股?

這個時候,你就要搞清楚這隻股份派高息的原因。

原因一:派發特別息

上市公司除了可以每季、半年或全年派發股息之外,亦可以派發「特別息」,既然是「特別息 」,即不是年年都有。但在計算股息率時,是根據過去12個月的每股派息金額而定,當中會包括特別息。而這個特別息未來一年未必再派,即你現在買入股份未必受惠,所以大家都要特別注意!

原因二:股價低殘

股息率是派息金額除以股價,所以如果作為分母的股價低殘,亦是推高股息率的原因。有些公司前景不佳,投資者沒有信心,導致股價低殘,即使股息率高企亦未有引起投資者吸納。因為投資者可能擔心公司明年未必再派息,又或者股價或會繼續尋底,最終賺息都難以彌補股價下跌的損失。

就如中石化 (0386) ,上表顯示其股息率冠絕其他藍籌股,原因之一就是早前炒輸期油事件,令市場對公司失去信心。這些股份是否值搏就要自行衡量了。

原因三:穩定派息政策

有部分股份以穩定派息政策為賣點,例如銀行股、房地產信託基金 (REITs) 或者公用股等。

例如滙豐控股 (0005) 自2015年以來,已經連續4年維持全年派息0.51美仙水平,所以受不少食息一族長期追捧。目前如果開立富途證券戶口,除了可以一世免佣,還會送贈滙控和騰訊 (0700) 各一股,另外還送價值HK$150八達通卡!

如果擔心滙控派息有變數的話,可以考慮買入REITs,因其規定要將最少90%賺到的錢用作派息,在藍籌中的選擇就有領展 (0823) 。

如果對後市無信心,擔心領展抗跌力不足的話,不少投資者會選擇公用股,始終收入相對穩定,是避險之選,例如中電 (0002) ,而煤氣 (0003) 除了派息穩定之外,多年來一直有10股送1股。
回到目錄


 

點樣賺盡股息?

看完上文分析之後,你可能已經心中有數,打算買入心水藍籌股來收息。但是如果想收息賺到最盡,就要留意以下幾個注意事項,務求令到你的利潤最大化。

除淨日、截止過戶日、派送日

首先是除淨日 (ex-dividend date) ,即上市公司正式按股東名單上面的名同持股量,去計算究竟要派多少錢給誰的日子。如果除淨日是4月1日,那你就要在4月1日持有這隻股份先有息收,亦即是說,你最遲要在3月31日買入,否則就沒有息收!而到了除淨日,你所買的股票價值就會減去股息的價值,所以你會見到股價下跌。

而一般截止過戶日,就是除淨日兩天之後,因為香港股巿行「T+2」交收制度,不過一般小股東,其實留意除淨日就OK。

至於派送日,是股息正式過戶的日子,要留意的是,股息不一定係現金,亦有可能以其他方式派發,例如:

以股代息 Stock dividend

有時,部分公司會用「以股代息」的方式,派貨不派錢。在公布派息時,有這種選項的企業會同時訂一個「以股代息」股價,當派息時,股東可以不用支付經紀費、印花稅和其他交易成本,把派出來的錢即時換為股票,餘數就收取現金。

送紅股 Stock dividend

大家可能留意到,3號仔煤氣的股息率只有1.8%,卻有不少人推介長期持有收息。事實上,煤氣每年除了穏定派息外,還會送紅股,每持有10股煤氣,就會送1股煤氣。雖然送紅股後,股價會除淨,變回原來股價的90.91%,但股價會回升至除淨前,變相來年可多收10%股息。對於原有股東來說,股息率是有所增加。通過公司送紅股,長期股東不需投入新資金便自動增持煤氣,享受股價上升之餘,所收股息亦一年較一年多。

不過,並不是每間送紅股的公司都如煤氣般值得持有,一些公司可以因盈利能力變差,令股價持續向下,導致派息減少,最後得不償失。而上市多年的煤氣因過往業務表現及派息穏定,才會導致股東認為值得長期持有。

手續費

對新手、小股東來說,派息的手續費才是魔鬼!

費用多少視乎是銀行還是證券行。如果是普通買賣正股、碎股的話,收股息的手續費有免費、定額、到最常見的按百分比計算再加最低消費。通常如果派息派出來的錢較證券行或者銀行的最低消費少時,這筆錢就會一次遭扣除,唯一好彩的是不用再補手續費差額。

另外,有些證券行和銀行會在除淨日額外收結算費,盛惠HK$1.5,不過並非間間都會收。所以記得先比較清楚,先揀用哪間銀行或者證券行來買入高息股收息呀!

相關閱讀:【股票開戶攻略】銀行及證券行投資戶口佣金收費大比拼

派息次數 Dividend frequency

香港除了極少數大銀行股可以做到一年四季每季有息派之外,大部份有派息的上市公司都會一年兩次或者一年一次派息。對小股民來說,派息次數多寡影響最大的就是手續費!因為派息派多次,手續費就收多次。還要留意你買入的時間和派息時間相差多遠,即要等多久才有息收,想收息為主的小投資者就要計清楚喇!
回到目錄

總結

看完上文之後,相信大家對買藍籌收息股都有更深入的認識,可能你已經準備好入市等收息。但可能有部分投資者認為,買一手賺得不多,但又沒有太多錢買多幾手。事關這類藍籌股一手都不便宜,最少數萬元,有部分較進取的投資者可能會考慮以財務槓桿,例如透過借貸入市,賺盡息差。

最近渣打銀行「分期貸款」就有新優惠,由即日起經MoneyHero借取10萬或以上,更額外送$4,000超市現金券!

不過大家謹記,投資永遠涉及風險,派息金額會升會跌,即使派息不變,股票價格亦會波動,所以要衡量收息之餘,還要加上股票價格的走向,加起來才是投資的總回報。所以投資前要做功課,以及管理好風險呀!


 

精選券商

華盛資本
華盛資本證券是新浪微博旗下券商,限時優惠期內成功線上開戶可享港股買入賣出無限免佣金,更免90日平台費!

🎁迎新優惠
領展1股及港交所2股(成功註冊及完成線上開戶,並入金HK$10,000)
– HK$100超市禮券;或 學生送價值HK$150八達通一張(成功註冊並完成線上開戶)
– 港股買入賣出無限免佣
– 30日免費買賣十檔即時報價(價值HK$330/月)

立即申請

友信智投
友信智投是香港新一代互聯網券商,不設最低開戶金額,限時優惠期內成功開戶可享180日免佣免平台費!

🎁迎新優惠
HK$100超市禮券(成功註冊及開戶)
– 高達HK$500元現金回贈及30天免費串流報價(首次存款/轉倉達指定金額)
– 180天免佣免平台費
– 首次存款高達10厘現金回贈

立即申請

光大新鴻基鴻財網
光大新鴻基鴻財網設有特低網上股票佣金優惠計劃,每月固定費用作無限次港股交易,交易愈多,佣金愈低!

🎁迎新優惠
– HK$50超市禮券(新客戶填妥及遞交網上開戶表格,並上載證明文件)
– 再送HK$150超市禮券(成功申請及於開戶後一個月內完成至少一單交易)
– 每月HK$88服務費作無限次免佣港股交易
– 享孖展融資年利率4.88%

立即申請

8 Securities
亞洲首個免佣美股交易平台8 Securities,只需每月HK$88月費,便可作無限次免佣金買賣,入場門檻及收費十分適合新手,值得考慮!

🎁迎新優惠
– 首$8,888投資額免顧問費

立即申請

富途證券
由騰訊做大老闆的富途證券,相信不少人都聽過《富途牛牛》交易App,網上交易佣金低至成交額之0.03%,最低收費只是HK$3,限時優惠期內開戶更可享一世免佣!

🎁迎新優惠
滙豐及騰訊股票各1股(全新註冊及開戶)
價值HK$150八達通卡(全新註冊及開戶)
– 一世免佣(成功開戶並存入資金)

立即申請
回到目錄
 

精選大額私人貸款

Citi特快現金:高達HK$5,300現金券

Citi特快現金

💡貸款特點
-貸款額可高達HK$200萬,適合高薪一族
-最低實際年利率︰2.23%(以貸款額HK$150萬,還款期12個月計算)
🎁迎新優惠
高達HK$1,300超市現金券
💰MoneyHero 獨家優惠
限時優惠期內經本網成功申請並獲批指定貸款額,可享高達HK$4,000超市現金券

立即申請

東亞「勁快」分期貸款高達$3,100獎賞

東亞「勁怏」分期貸款

💡貸款特點
-最低實際年利率︰2.27%(以貸款額HK$800,000,還款期12個月計算)
🎁迎新優惠
高達HK$2,500現金回贈(全新及顯卓理財客戶)
-$500現金回贈及智能電話抽獎(全新客網上申請)
-額外HK$100現金回贈(網上申請並於7日內遞交證明文件)

立即申請

渣打「分期貸款」:高達$5,000超市現金券

渣打「分期貸款」

💡貸款特點
-提供網上申請特快服務承諾,於任何辦公日中午前遞交網上申請,將有專人於當日跟進
-特設7天冷靜期,期內豁免提早償還貸款手續費
-最低實際年利率︰2.15%
🎁迎新優惠
高達HK$1,000超市現金券(網上申請及提取貸款)
💰MoneyHero 獨家優惠
限時優惠期內經本網成功申請及批核貸款HK$100,000或以上,可獲高達HK$4,000超市現金券

立即申請

大新分期「快應錢」:高達$3,200獎賞

大新分期「快應錢」

💡貸款特點
-最低實際年利率︰2.45%(以貸款額HK$100,000HK$100萬,還款期12個月計算)
🎁迎新優惠
高達HK$2,700超市現金券
💰MoneyHero 獨家優惠
限時優惠期內經本網成功申請,可享高達HK$500超市現金券

立即申請

華僑永亨私人貸款:高達HK$1,800現金回贈

華僑永亨快私人貸款

💡貸款特點
-可選「60日免息免供」或豁免全期手續費
以現金/支票出糧/無入息證明亦可申請
-最低實際年利率︰3.7%(以貸款額HK$100,000,還款期12個月計算)
🎁迎新優惠
高達HK$1,000現金回贈
💰MoneyHero 獨家優惠
限時優惠期內經本網成功申請,可享高達HK$800超市現金券

立即申請

滙豐分期「萬應錢」︰高達HK$600現金回贈

匯豐分期「萬應錢」

💡貸款特點
-設1分鐘特快批核,凡透過滙豐自動轉賬出糧達一個月以上,申請時可免入息證明
-可於全港滙豐櫃員機及分行提款,現金方便到手
-30天服務承諾,豁免提早償還貸款手續費
-最低實際年利率︰2.92%(以貸款額HK$800,000,還款期12個月計算)
🎁迎新優惠
高達HK$600現金回贈

立即申請

DBS定額私人貸款高達HK$2,300超市禮券

DBS定額私人貸款

💡貸款特點
-一分鐘閃批,即日過數
-貸款額可高達HK$200萬,適合高薪一族
-最低實際年利率︰2.98%
🎁迎新優惠
-高達HK$2,000超市現金券
-網上申請及指定限期前提取貸款:額外HK$300超市現金券
立即申請

中信$mart Plus分期貸款︰可借月薪18倍

中信$mart Plus

💡貸款特點
-長達60個月還款期
-貸款額可高達HK$200萬,適合高薪一族
-可申請循環提取已償還之本金
-最低實際年利率︰2.68%

立即申請

邦民特快低息貸款:高達HK$2,000現金回贈

邦民特快低息貸款

💡貸款特點
-歡迎無固定僱主人士、Freelance、大專生申請
-無提早償還貸款手續費及罰息/入會費/年費
-貸款以「轉數快」過數,不論任何銀行或時間都可以快速過數
-最低實際年利率︰4.49%
🎁迎新優惠
高達HK$2,000現金回贈
立即申請


延伸閱讀:【月供股票】月供股票邊間好?銀行及證券行月供股票計劃收費比較

延伸閱讀:股票投資新手攻略: REITs – 唔係業主都有樓收租

延伸閱讀:【黃金投資】幾千蚊低價投資黃金方法 教你睇明金價走勢

想知道最新嘅理財貼士,就要留意 MoneyHero Blog,同埋緊貼我哋嘅 Facebook Page